Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen 23 april 2019 Bij vererving van bancaire lijfrenten kan een probleem rijzen als sprake is van een reeds ingegane lijfrente. Op grond van uitlatingen, destijds gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel lijfrente banksparen, wordt door uitvoerders gesteld dat die termijnen naar evenredigheid van de erfdelen […]

Read More »
Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee? 7 maart 2019 In de meeste stamrechtovereenkomsten met de eigen BV is de bepaling opgenomen dat op de ingangsdatum het opgerente stamrechtkapitaal wordt omgezet in een tegen zakelijke grondslagen berekende periodieke uitkering c.q. lijfrente (d.w.z. conform bij professionele verzekeraars gebruikelijke tarieven). […]

Read More »

Overdracht stakingsstamrecht. Waarom zo moeilijk doen?

Overdracht stakingsstamrecht. Waarom zo moeilijk doen? 16 september 2015 Een stakingsstamrecht in een BV kan niet zo maar worden overgedragen naar een andere BV. Iedere belastingadviseur weet dit. Toch gaat het nog wel eens mis. Gevolg is dan dat het stamrecht wordt belast met IB en de heffing wordt vermeerderd met een strafheffing van 20% […]

Read More »

De wereldvreemde voorstellen van prof.dr. G.J.B. Dietvorst

De wereldvreemde voorstellen van prof.dr. G.J.B. Dietvorst 17 augustus 2015 (update 26 augustus 2015) Bij de verdeling of verrekening van lijfrenten in het kader van echtscheiding doen zich in de praktijk geen noemenswaardige problemen voor. Meestal vindt er een splitsing plaats van de lijfrente in twee, qua waarde, gelijke delen. Fiscaal kan dit geruisloos (zie […]

Read More »

Pensioenkapitaalvernietiging

Pensioenkapitaalvernietiging 12 januari 2015 (update 27 februari 2015) De deelnemer aan een beschikbarepremieregeling die nu met pensioen gaat is de pineut. Door de lage rentestand levert het pensioenkapitaal bar weinig pensioen op en kan man spreken van pensioenkapitaalvernietiging. Mensen die van hun lijfrentekapitaal of stamrechtkapitaal een lijfrente moeten aankopen, hebben gelukkig de mogelijkheid om een […]

Read More »

Verrekening lijfrenten bij scheiding

Fiscale verrekening lijfrenten bij scheiding. Wel of geen belastinglatenties? 8 september 2014 (update 12 maart 2015) Kees en Truus staan op het punt te scheiden en zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. In de gemeenschap bevindt zich een door Kees gesloten lijfrentepolis die een waarde vertegenwoordigt van € 100.000. Partijen gaan uit van een belastinglatentie van […]

Read More »