Collectief pensioen

De belangrijkste onderdelen van onze dienstverlening op het terrein van collectief pensioen behelzen:

Verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF): onderzoek en advies
Collectieve pensioenregelingen: advies, bemiddeling en beheer
Pensioenplicht cao
Pensioenadvies bij fusies

Verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF): onderzoek en advies
Een bedrijf kan op basis van een cao de plicht hebben pensioen voor zijn personeel te regelen. De meeste bedrijven zijn verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Niet uit hoofde van een cao maar uit hoofde van een verplichtstellingsbesluit. In de praktijk blijkt dat bedrijven zich vaak ten onrechte niet hebben aangemeld bij een BPF hetgeen de nodige risico’s met zich brengt. Maar het komt ook voor dat bedrijven ten onrechte bij een (verkeerd) BPF zijn aangemeld of de mogelijkheid van dispensatie niet hebben benut. De oorzaak van dergelijke misstanden is gelegen in de complexiteit van de verplichtstellingsbesluiten (afkomstig van SZW). David Bakker Pensioen Consultancy onderzoekt voor ondernemingen uit of ze al dan niet onder een verplichtstelling vallen en/of er een mogelijkheid tot dispensatie is. Ook ondersteunen we bedrijven in de onderhandelingen met een BPF. In deze blog gaan we nog wat uitvoeriger in op de BPF-problematiek.

Collectieve pensioenregelingen: advies, bemiddeling en beheer
Is er geen sprake van een pensioenplicht op basis van een cao of bij een BPF dan hebben werkgevers en werknemers de vrijheid om wel of niet een pensioen overeen te komen. De uitvoering van dit pensioen kan plaats vinden bij een verzekeraar, een ondernemingspensioenfonds (OPF), een algemeen pensioenfonds (APF) of een premiepensioeninstelling (PPI). Ten slotte is er soms nog de mogelijkheid voor een onderneming om zich vrijwillig bij een BPF aan te sluiten.

De kern van onze dienstverlening richt zich met name op deze situatie waarin de werkgever de vrijheid heeft het pensioen naar eigen inzicht in te richten. Wij adviseren over de inhoud van (mogelijke) regelingen, bemiddelen bij de totstandkoming en verlenging van contracten met pensioenuitvoerders, verzorgen communicatie richting werknemers en beheren op verzoek van werkgevers pensioencontracten. Op deze pagina treft u een nadere gedetailleerde beschrijving van onze dienstverlening aan.

Pensioenplicht cao
Als sprake is van een cao-pensioenplicht schrijft de cao voor aan welke minimumeisen – qua hoogte van de pensioenopbouw – een pensioenregeling moet voldoen. Werkgevers die onder de werking van een dergelijke cao vallen kunnen dan zelf beslissen hoe ze de pensioenregeling verder vormgeven en zelf een pensioenuitvoerder kiezen. Uiteraard kunnen werkgevers ook in deze situatie een beroep op onze dienstverlening doen.

Pensioenadvies bij fusies
Bij fusies ontstaan vaak allerlei ingewikkelde pensioenproblematieken. Pensioenregelingen – bijvoorbeeld van over te nemen ondernemingen – kunnen financiële risico’s herbergen die niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Het is daarom van belang dat er bij een due diligence onderzoek ook goed naar de pensioenkant van het fusieverhaal wordt gekeken. David Bakker Pensioen Consultancy kan worden ingeschakeld bij het verrichten van de due diligence en/of ondersteuning bieden bij de daarna te ondernemen stappen (bijvoorbeeld advies over harmonisatie van pensioenregelingen). Op deze pagina geven we een nadere toelichting op het onderwerp pensioen en fusie.

Verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF): onderzoek en advies
Pensioenplicht cao
Collectieve pensioenregelingen: advies, bemiddeling en beheer