Bancaire lijfrente in huwelijksgoederengemeenschap en wettelijk erfrecht. Gevolgen voor erfbelasting

29 augustus 2019

Bij een verzekerde lijfrente volgt uit de begunstiging op de polis wie recht heeft op een lijfrente bij overlijden. De begunstigde verkrijgt dan niet krachtens erfrecht, ofschoon voor de toepassing van de successiewet sprake is van een fictief-erfrechtelijke verkrijging. Bij een bancaire lijfrente werkt dit heel anders. [Lees meer…]

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen
23 april 2019
Bij vererving van bancaire lijfrenten kan een probleem rijzen als sprake is van een reeds ingegane lijfrente. Op grond van uitlatingen, destijds gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel lijfrente banksparen, wordt door uitvoerders gesteld dat die termijnen naar evenredigheid van de erfdelen aan de erfgenamen moet worden uitgekeerd. Deze kwestie – die al sinds de invoering van het banksparen in 2008 bestaat – lijkt op de problematiek die we recent bij de ODV zijn tegengekomen. [Lees meer…]