Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen 23 april 2019 Bij vererving van bancaire lijfrenten kan een probleem rijzen als sprake is van een reeds ingegane lijfrente. Op grond van uitlatingen, destijds gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel lijfrente banksparen, wordt door uitvoerders gesteld dat die termijnen naar evenredigheid van de erfdelen […]

Read More »

Pensioenverrekeningslijfrente kan geen bancaire lijfrente zijn

Pensioenverrekeningslijfrente kan met toepassing hardheids-clausule bancaire lijfrente zijn (Update 3 februari 2017) De staatssecretaris heeft, naar aanleiding van het verzoek van een belastingplichtige, in een besluit goedgekeurd dat een bank uitvoerder kan zijn van een pensioenverrekeningslijfrente. Dit nieuws is bekendgemaakt in Fiscaal up to Date, 5 juli 2016, nr. 27. Het besluit van de staatssecretaris is van […]

Read More »

Initiatief wetsvoorstel pensioenbanksparen

Persbericht Initiatief Wetsvoorstel pensioenbanksparen 18 december 2015 Pensioenadvocaat Pierre Akkermans en pensioenconsultant  David Bakker hebben een panklaar wetsvoorstel opgesteld dat pensioenbanksparen mogelijk maakt. De wettekst (incl. memorie van toelichting) is online beschikbaar. Het staat elk tweede kamerlid vrij om de tekst te gebruiken en daadwerkelijk als initiatief wetsvoorstel in te dienen. Akkermans en Bakker zijn […]

Read More »

Pensioenkapitaalvernietiging

Pensioenkapitaalvernietiging 12 januari 2015 (update 27 februari 2015) De deelnemer aan een beschikbarepremieregeling die nu met pensioen gaat is de pineut. Door de lage rentestand levert het pensioenkapitaal bar weinig pensioen op en kan man spreken van pensioenkapitaalvernietiging. Mensen die van hun lijfrentekapitaal of stamrechtkapitaal een lijfrente moeten aankopen, hebben gelukkig de mogelijkheid om een […]

Read More »

Is de PPI een succes?

Is de PPI een succes? 26 november 2014 (update 27 februari 2015) David Bakker Volgens een rapport dat begin dit jaar verscheen heeft de introductie van de PPI heeft bijgedragen aan concurrentie op de markt voor beschikbarepremieregelingen. Deze concurrentie heeft geleid tot dermate lagere kosten dat hierdoor bij een gelijkblijvend pensioenbudget het pensioen naar verwachting 13% […]

Read More »