Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen
23 april 2019
Bij vererving van bancaire lijfrenten kan een probleem rijzen als sprake is van een reeds ingegane lijfrente. Op grond van uitlatingen, destijds gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel lijfrente banksparen, wordt door uitvoerders gesteld dat die termijnen naar evenredigheid van de erfdelen aan de erfgenamen moet worden uitgekeerd. Deze kwestie – die al sinds de invoering van het banksparen in 2008 bestaat – lijkt op de problematiek die we recent bij de ODV zijn tegengekomen. [Lees meer…]

Pensioenverrekeningslijfrente kan geen bancaire lijfrente zijn

Pensioenverrekeningslijfrente kan met toepassing hardheids-clausule bancaire lijfrente zijn (Update 3 februari 2017)
De staatssecretaris heeft, naar aanleiding van het verzoek van een belastingplichtige, in een besluit goedgekeurd dat een bank uitvoerder kan zijn van een pensioenverrekeningslijfrente. Dit nieuws is bekendgemaakt in Fiscaal up to Date, 5 juli 2016, nr. 27. Het besluit van de staatssecretaris is van 10 juni 2016 (nr. BLKB2015-1653) maar is niet te vinden op minfin.nl. Reden hiervoor is dat het om toepassing van de hardheidsclausule ging en er helaas nog geen sprake is van algemeen beleid. Dus wie een pensioenverrekeningslijfrente wenst dient daartoe een verzoek bij minfin in te dienen. Als je een inspecteur goedkeuring vraagt, dan moet deze de Wet IB 2001 toepassen. De mogelijkheid om een pensioenverrekeningslijfrente bij een bank te sluiten biedt de Wet IB 2001 niet. De inspecteur zal een verzoek hiertoe dus standaard moeten afwijzen. In het kader van de hardheidsclausule kan alleen het ministerie zo’n verzoek (zie artikel 63 AWR) honoreren, of afwijzen. 

Pensioenverrekeningslijfrente kan geen bancaire lijfrente zijn
27 april 2016
De pensioenverdeling bij echtscheiding is wettelijk geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Het is mogelijk af te wijken van deze wet. Zo kan de verevenings-gerechtigde afzien van het recht op pensioenverevening en ter compensatie een recht krijgen op een lijfrente waarvan de premie wordt betaald door de pensioengerechtigde ex-echtgenoot. De lijfrentepremie die de pensioengerechtigde betaalt is fiscaal aftrekbaar als onderhoudsverplichting (zie art. 6.6 Wet IB 2001). De lijfrente waar de andere ex-echtgenoot recht op krijgt valt onder het reguliere lijfrenteregime. Er vindt bij hem of haar belastingheffing plaats als de lijfrente-uitkeringen ingaan. Deze zogeheten pensioenverrekeningslijfrente kan in bepaalde situaties een interessant alternatief vormen voor de wettelijke standaard pensioenverdeling. Helaas kan de pensioenverrekeningslijfrente alleen bij een verzekeraar worden ondergebracht en niet bij een bank. [Lees meer…]

Initiatief wetsvoorstel pensioenbanksparen

Persbericht Initiatief Wetsvoorstel pensioenbanksparen
18 december 2015
Pensioenadvocaat Pierre Akkermans en pensioenconsultant  David Bakker hebben een panklaar wetsvoorstel opgesteld dat pensioenbanksparen mogelijk maakt. De wettekst (incl. memorie van toelichting) is online beschikbaar. Het staat elk tweede kamerlid vrij om de tekst te gebruiken en daadwerkelijk als initiatief wetsvoorstel in te dienen. Akkermans en Bakker zijn tot deze opmerkelijke actie overgegaan omdat er naar hun mening onvoldoende wordt opgekomen voor de belangen van werknemers met expirerende pensioenpolissen. Deze werknemers zijn de pineut omdat ze onder wettelijke dwang hun pensioenkapitaal moeten omzetten in een levenslang gegarandeerd pensioen. [Lees meer…]