Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?
8 maart 2019

David-Bakker-pensioenverdeling-echtscheiding

Geldt de afstortingsplicht DGA-pensioen bij echtscheiding ook als als een stichting – waarvoor de eis van een onafhankelijk bestuur geldt – uitvoerder is van het pensioen? Hof den Bosch heeft zich recent over deze vraag gebogen. [Lees meer…]

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist
14 januari 2019
Bij afkoop of omzetting in een ODV van het pensioen in eigen beheer (nog mogelijk tot en met 2019) dient er binnen één maand na deze datum informatie bij de belastingdienst te worden aangeleverd aan de hand van een informatieformulier. Op dit formulier dienen o.a. de fiscale waarden per primo en ultimo 2015 en per afkoopdatum te worden ingevuld en de commerciële waardering per afkoop/omzettingsdatum. Deze termijn is nu bij Besluit van 18 oktober 2018 (nr. 2018-23862) verlengd naar een jaar. Overweging om deze termijn te verlengen is gelegen in het feit dat het soms moeilijk is om de handtekening van de gewezen partner van de dga te verkrijgen. Desalniettemin geldt de verlenging voor alle situaties (dus niet alleen de situatie dat sprake is van een gewezen partner).  [Lees meer…]

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving
22 mei 2018
Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de loonbelasting 1964) die bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nooit nader is toegelicht. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft hier een eigen draai aan gegeven door te stellen dat de ODV via verdeling volgens wettelijk erfrecht of via testament bij de erfgenamen terecht moet komen. Wordt niet aan deze fiscale eis voldaan dan is over de waarde in het economische verkeer van de ODV-aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd. Bovendien zal de vrijstelling erfbelasting (zie art. 32 lid 3 Successiewet) niet van toepassing zijn. Dit staat in de geactualiseerde Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) en in de nieuwe Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018). [Lees meer…]