Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten

Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten
18 juni 2017
In mijn column van 14 juni jl. op taxlive.nl raad ik iedere DGA met een pensioenpolis met klem aan om vóór 1 juli bij de verzekeraar een verzoek tot waardeoverdracht naar de BV in te dienen. In deze blog breng ik nog een aantal praktische punten onder de aandacht.

Laat DGA zelf het verzoek doen
De adviseur die namens de DGA een verzoek bij de verzekeraar tot waardeoverdracht doet zal een machtiging daartoe van de DGA nodig hebben en daarnaast over een WFT-vergunning moeten beschikken. De DGA kan natuurlijk ook zelf een verzoek naar de verzekeraar sturen. De tekst van een dergelijk verzoek zou als volgt kunnen luiden:

“Geachte heer, mevrouw,

Ik verzoek u mijn pensioenpolis met polisnummer @ te beëindigen en de poliswaarde over te dragen naar @ B.V. (bankrekeningnummer @).

Gaarne verneem ik in dit kader welke formaliteiten moeten worden doorlopen om de waardeoverdracht te kunnen effecturen en ontvang ik een opgave van de over te dragen poliswaarde. Tevens verzoek ik u te bevestigen dat u dit bericht heeft ontvangen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 Met vriendelijke groet,

 @“  

Mailadressen verzekeraars
Hieronder treft u een aantal mailadressen aan van verzekeraars die veel DGA-polissen in de boeken hebben. Het betreft adressen van de afdelingen van die verzekeraars die zich met DGA-pensioen bezig houden:

pensioen@achmea.nl

pensioen@AEGON.NL

pensioenen@amersfoortse.nl

pensioen@nn.nl (Nationale-Nederlanden)

pensioenen@allianz.nl

pensioenen@asr.nl

lifecorporateaccountteam7@zwitserleven.nl

Behandeling van het verzoek door de verzekeraar
Als het verzoek tijdig bij de verzekeraar binnen is zal de verzekeraar een opgave van de poliswaarde verstrekken en een aantal formulieren meesturen aan de hand waarvan de DGA aanvullende gegevens dient te verstrekken c.q. de aanvraag tot waardeoverdracht indient (zie hier een voorbeeld van de voorwaarden die een verzekeraar stelt). Een van de zaken die de verzekeraar kan verlangen is een verklaring van een accountant dat de DGA het pensioen in de polis daadwerkelijk in de hoedanigheid van DGA heeft opgebouwd. Maar er zijn ook verzekeraars die genoegen nemen met een DGA-verklaring door de DGA zelf. Voorts is van belang dat de partner dient in te stemmen met de waardeoverdracht. Als de DGA de aanvraag heeft ingediend zal deze door de verzekeraar worden beoordeeld. Na acceptatie van de aanvraag vervallen de risicodekkingen en maakt de verzekeraar de poliswaarde over.

Wanneer de DGA de opgave van de poliswaarde en de formulieren van de verzekeraar ontvangt heeft hij de tijd om te beoordelen of waardeoverdracht daadwerkelijk een goed idee is en zou hij alsnog kunnen besluiten om van waardeoverdracht af te zien en geen (definitieve) aanvraag bij de verzekeraar in te dienen. Immers, de overdracht kan pas plaatsvinden nadat er aanvullende stukken bij de verzekeraar worden aangeleverd.

Fiscale onderbouwing
Zoals gezegd is het voldoende dat er vóór 1 juli een verzoek – dus niet de definitieve aanvraag incl. ingevulde formulieren – tot waardeoverdracht bij de verzekeraar ligt. Wiebes heeft dat immers tijdens de parlementaire behandeling van het wetvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer medegedeeld:

“Hierbij wil ik overigens nog opmerken dat als het verzoek door de externe verzekeraar tot overdracht naar het eigenbeheerlichaam vóór 1 januari 2017 (deze datum is dus verschoven naar 1 juli 2017, toevoeging DB) is ontvangen, maar de administratieve afhandeling daarvan pas daarna plaatsvindt, dit wordt aangemerkt als een (toegestane) overdracht in 2016 (dit is dus 2017 geworden, toevoeging DB).” (TK 2016-2017, 34 555, nr. 5, blz. 7/8).

Ik begrijp inmiddels dat er verzekeraars zijn die eisen dat de definitieve aanvraag vóór 1 juli binnen dient te zijn. Deze verzekeraars handelen onrechtmatig. Mocht u hiermee te maken krijgen, laat het mij dan weten. Ik werk samen met een gespecialiseerde pensioenadvocaat die wel raad weet met dit soort situaties.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.