Verdeling huwelijksgemeenschap na overlijden. Heeft schuiven met ODV invloed op erfbelasting?

28 februari 2020

Een DGA met een ODV overlijdt. Er is geen testament. Voordat de omvang van de nalatenschap en de verdeling daarvan kan worden vastgesteld vindt eerst verdeling van het gemeenschappelijke vermogen plaats. De ODV, die onderdeel uitmaakt van de huwelijkse gemeenschap kan daarbij geheel aan de overleden partner worden toebedeeld. Bij toebedeling aan de overleden partner valt de ODV geheel in diens nalatenschap en zou de vrijstelling in de successiewet optimaal kunnen worden benut. De vraag is echter of dergelijke toebedelingen die ná het overlijden plaatsvinden invloed hebben op de berekening van de erfbelasting. Mijn rechtsgeleerde vrinden zijn daarover in een hevig dispuut verwikkeld. Het gaat dan met name over de reikwijdte van een oeroud arrest uit 1903. [Lees meer…]

Oprenting ODV. Klopt standpunt fiscus eigenlijk wel?

Oprenting ODV. Klopt standpunt fiscus eigenlijk wel?
10 april 2019 (update 24 april 2019)

Oprenting ODV
De ODV dient jaarlijks te worden opgerent met het gemiddelde u-rendement van het jaar daarvoor. In V&A 17-027 (zie blog) stelt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) het volgende: wanneer de oprentingsperiode in twee kalenderjaren valt, wordt het oprentingspercentage bepaald op het gewogen gemiddelde van de u-rendementen voor de betreffende kalenderjaren. Bij oprenting op bijv. 1 juli 2019 moet een gemiddeld u-rendement worden berekend o.b.v. de u-rendementen van 2017 (m.b.t. de periode van 1-7-2018 t/m 31-12-2018) en 2018 (m.b.t. de periode van 1-1-2019 tot 1-7-2019). Klopt dit wel? [Lees meer…]

Probleem bij overlijden: het onbewuste derdenbeding in de ODV-overeenkomst

Probleem bij overlijden: het onbewuste derdenbeding in de ODV-overeenkomst
4 februari 2019 (update: 8 april 2019)
In veel ODV-overeenkomsten staat de bepaling – conform de fiscale eis (zie art. 38p Wet op de Loonbelasting 1964) – dat de ODV bij overlijden naar de erfgenamen/natuurlijke personen gaat. Daarbij werd er min of meer vanuit gegaan dat de ODV in de nalatenschap valt. Jurist Eric Hoepelman stelt dit in een recente publicatie ter discussie. Volgens hem – en ik ben geneigd het met hem eens te zijn – moet genoemde bepaling worden uitgelegd als een derdenbeding. Dit heeft belangrijke consequenties: de ODV voldoet niet aan de fiscale eisen en de verdeling van de ODV bij overlijden kan andere uitkomsten hebben. Een bepaling met het oogmerk de ODV-overeenkomst te laten voldoen aan de eisen van de loonbelasting lijkt nu dus onbedoeld heel anders uit te pakken. [Lees meer…]