Wat is de juiste fiscale waarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer?

Wat is de juiste fiscale waarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer?
6 maart 2018
Bij afkoop of omzetting in een ODV van pensioen in eigen beheer vormt de fiscale (balans)waarde de afkoopwaarde of aanvangswaarde van de ODV. Als afkoop of omzetting niet op de balansdatum plaatsvindt dient de fiscale waarde tegen dezelfde grondslagen te worden berekend als de fiscale pensioenverplichting op de balans. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft deze grondslagen in V&A 17-014 d.d. 1 april 2017 nog eens nader uiteengezet. Daarnaast heeft het CAP nog een aantal V&A’s gepubliceerd over vaststelling van de fiscale waarde in specifieke situaties:

Onjuiste waardering in aangifte VPB
Op informatieformulier van de Belastingdienst, dat in het kader van de uitfasering naar de fiscus moet worden gestuurd, dienen behalve de fiscale en commerciële waarde op afkoop/omzettingsdatum ook de fiscale balanswaarden per primo en ultimo 2015 te worden ingevuld. Als deze balanswaarden onjuist zijn berekend dienen alsnog de juiste waarden worden berekend (zie V&A 17-013 d.d. 1 april 2017). Dit is uiteraard met name van belang voor de vaststelling van de korting bij afkoop die over de balanswaarde per ultimo 2015 wordt berekend (als die balanswaarde lager is dan de afkoopwaarde).

Partner DGA na 2015 overleden
Als de fiscale balanswaarde per ultimo 2015 de waardering van een (latent) partnerpensioen omvat en de partner is na 2015 overleden, dan dient de afkoopkorting te worden berekend over de fiscale balanswaarde per ultimo 2015 exclusief de waardering voor het partnerpensioen (zie V&A 17-015 d.d. 1 april 2017). Dit betekent – hoewel het CAP zich daar niet over uitlaat – m.i. ook dat op het informatieformulier de fiscale balanswaarde per primo en ultimo 2015 exclusief waardering partnerpensioen dient te worden ingevuld (zowel bij afkoop als bij omzetting in ODV).

Partnerpensioen is ingegaan na 2015
Als de DGA na 2015 is overleden en de partner wil het ingegane partnerpensioen afkopen dan mag de afkoopkorting alleen worden berekend over de fiscale waardering voor het latente partnerpensioen per ultimo 2015 (zie V&A 17-016 d.d. 1 april 2017). Dit is een onredelijk standpunt van het CAP omdat het leidt tot een extreem lage korting (bijv. in vergelijking met de situatie dat het partnerpensioen vóór eindbalansdatum 2015 zou zijn ingegaan. Ik ben zelf betrokken bij een zaak waar deze problematiek speelt. Daarbij is loonaangifte gedaan volgens het standpunt van het CAP (lage korting) en is vervolgens tegen deze aangifte bezwaar ingediend. De afloop is nog niet bekend.

Premie/koopsommethode
De fiscale waarde op afkoop/omzettingsdatum dient altijd tegen de koopsommethode plaats te vinden ook als in het verleden de premie/koopsommethode is toegepast (zie V&A 17-032 d.d. 14 juni 2017). Als de fiscale balanswaarden per primo en ultimo 2015 zijn gebaseerd op de premie/koopsommethode dan dienen deze waarden – indien juist berekend – op het informatieformulier worden overgenomen.

Ten slotte
Bovengenoemde V&A’s hebben grotendeels aan actualiteit ingeboet omdat de meeste afkopen al in 2017 hebben plaatsgevonden (i.v.m. de hoge afkoopkorting van 34,5%) maar kunnen nog relevant zijn voor het omzetten van pensioen in een ODV dat nog tot en met 2019 kan plaatsvinden.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.