Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente

Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente
17 mei 2018
Een eenmaal ingegane ODV(-uitkering) kan in beginsel niet meer worden omgezet in een lijfrente. Maar het besluit van 24 november 2017 keurt goed dat een ingegane ODV onder voorwaarden mag worden omgezet in een lijfrente. Dit kan bijvoorbeeld soelaas bieden aan erfgenamen die de BV niet in stand willen houden. De goedkeuring van de Staatssecretaris ziet er als volgt uit:

Goedkeuring
“Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat een ODV wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 van de Wet IB 2001 of een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van die wet, wanneer er reeds uitkeringen worden gedaan ingevolge die ODV. Voor de situatie waarin de financiële middelen onvoldoende zijn (onderdekking) stel ik aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden
Voor deze goedkeuring gelden de volgende twee voorwaarden:

  1. De volledige waarde van de aanspraken ingevolge de ODV wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 van de Wet IB 2001 of een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van die wet.
  2. Belanghebbende dient voorafgaand aan de aanwending van de ODV ter verkrijging van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht bij de inspecteur een verzoek in met een beroep op deze goedkeuring. In de bijlagen bij dit verzoek zijn alle relevante stukken opgenomen.

Ingeval van onderdekking geldt voorwaarde 1 niet, maar gelden in aanvulling op voorwaarde 2 de volgende drie voorwaarden:
3. In die situaties waarin de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam niet toereikend is om de ODV na te komen (onderdekking), is dit veroorzaakt door (reële) ondernemings- of beleggingsverliezen en niet het gevolg van andere factoren als bijvoorbeeld winstuitdelingen door het lichaam in de afgelopen jaren of onvolwaardige dan wel afgewaardeerde vorderingen op de dga of aan hem verwante personen.
4. Alle aanwezige bezittingen van het lichaam, worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 van de Wet IB 2001 of van een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van die wet.
5. Het eigenbeheerlichaam wordt geliquideerd direct na verkrijging van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als voornoemd.

Als voldaan wordt aan deze voorwaarden kan, in geval van onderdekking, op het moment van liquidatie van het lichaam het resterende deel van de ODV worden aangemerkt als niet voor verwezenlijking vatbaar in de zin van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB (tekst 2016). Op grond van artikel 38p, vierde lid, van de Wet LB is voornoemd artikel 19b ook van toepassing op een ODV. Het prijsgeven van het resterende deel van de ODV leidt dan niet tot heffing van loonheffingen en inkomstenbelasting.”

NB. V&A 17-017 (huidige versie van 4 april 2018 heeft versie van 1 april 2017) is in dit verband geactualiseerd d.w.z. dat een verwijzing is opgenomen naar bovengenoemde besluit.

ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente
Als een ODV meer dan 2 maanden na de AOW-leeftijd wordt omgezet in een ODV moet de ODV direct ingaan en is omzetting in een lijfrente wettelijk gezien niet meer mogelijk. In V&A 17-008 d.d. 4 april 2018 wordt desalniettemin goedgekeurd dat de ODV mag worden omgezet in een lijfrente. NB. V&A 17-008 (eerste versie 1 april 2017) is geactualiseerd d.w.z. dat een verwijzing is opgenomen naar bovengenoemde besluit.

Omzetting niet mogelijk indien gerechtigde ouder is dan AOW-leeftijd + 5 jaar
Een (tijdelijke) oudedagslijfrente moet uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd ingaan. Is de ODV-gerechtigde ouder, dan kan de ODV niet in een lijfrente worden omgezet en moet de BV in stand blijven om de ODV uit te keren. Tenzij een andere BV – (willekeurige) BV’s zijn toegestane uitvoerders – zich bereid toont de ODV-verplichting over te nemen. Op dit moment zijn banken helaas geen toegestane uitvoerder van de ODV.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.