RJ-uiting 2014-4

Waardering DGA-pensioen volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving 16 november 2014 (update 27 februari 2015) Vanaf 2009 kunnen kleine rechtspersonen art. 2:396 lid 6 BW toepassen en de gehele jaarrekening inclusief de waardering van de voorziening voor het dga-pensioen opstellen volgens de fiscale grondslagen. Veel eigen beheer dga-pensioenen worden uitgevoerd in kleine rechtspersonen, die van deze […]

Read More »

Afkoop stamrecht 2014

Afkoop goudenhanddrukstamrechten en toepassing 80%-regeling bij stamrecht-BV’s met onderdekking 19 oktober 2014 (update 27 februari 2015) De problematiek van de afkoop stamrecht 2014 bij de BV laat zich het best illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel een stamrecht-BV heeft een stamrechtverplichting op de balans staan van € 250.000. Door beleggingsverliezen is er maar € […]

Read More »

Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Antwoord belastingdienst op vragen over de beschikbare-premieregeling in eigen beheer 30 september 2014 (update 28 februari 2015) In mijn blog van 1 september 2014 besteedde ik aandacht aan de status van de beschikbarepremieregeling in eigen beheer. Ik wees daarbij op de onzekerheid over de toepasbaarheid van de door minfin gepubliceerde staffels. Immers in het Besluit […]

Read More »

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Gedwongen winkelnering bij verzekeraar in plaats van pensioen in eigen beheer? 23 september 2015  De staatssecretaris van Financiën (lees: zijn ambtenaren) pleit voor afschaffing pensioen in eigen beheer vanwege de knelpunten die ermee samenhangen. In plaats daarvan verdient het de voorkeur om voor DGA’s een FOR-achtige regeling in te voeren. Deze visie komt naar voren in […]

Read More »

Verrekening lijfrenten bij scheiding

Fiscale verrekening lijfrenten bij scheiding. Wel of geen belastinglatenties? 8 september 2014 (update 12 maart 2015) Kees en Truus staan op het punt te scheiden en zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. In de gemeenschap bevindt zich een door Kees gesloten lijfrentepolis die een waarde vertegenwoordigt van € 100.000. Partijen gaan uit van een belastinglatentie van […]

Read More »

AOW-franchise 2015

AOW-franchise 2015: Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? 3 september 2014 (update 31 maart 2015) Op 1 januari 2015 treedt de Wet VMO in werking (Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen). Dit betekent onder andere een verlaging van de opbouwpercentages (eindloon van 1,9 naar 1,657%, middelloon van 2,15 naar 1,875%) […]

Read More »

Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Status beschikbarepremieregeling in eigen beheer 1 september 2014 (update 31 maart 2015) Het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting vormt een belangrijke belemmering in de uitvoering van het pensioen van de DGA in eigen beheer. Het gaat hier dan met name om eindloon- en middelloonregelingen. Een groot probleem is met […]

Read More »