Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente!

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente!
24 januari 2017
Op 20 december jongstleden werd de stemming in de Eerste Kamer over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer onverwachts uitgesteld in verband met een vermeende ‘miljardenstrop’ (zie blog). Bij afkoop of omzetting in een ODV zou in de situatie van intern eigen beheer een forse indexatielast kunnen worden genomen. Wiebes is nu tot de conclusie gekomen dat daar o.b.v. de voorgestelde wettekst (art. 34e, lid 3 Wet VPB) geen sprake van is. Toch heeft hij gisteren een novelle ingediend bij de Tweede Kamer die voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen in het wetsvoorstel.

Waarom een novelle?
Wiebes is tevens tot de conclusie gekomen dat er geen eenmalige indexatielast kan ontstaan bij extern beheer en het pensioen wordt afgekocht of omgezet in een ODV. Het gaat hier dan om de situatie dat de werkgever-BV het pensioen heeft overgedragen aan een andere BV maar de indexatiecomponent in de overdrachtswaarde (nog) niet als last heeft kunnen nemen door de werking van de art. 3.26 – 3.28 Wet IB 2001. De werkgever-BV neemt dan een transitoire actiefpost ‘vooruitbetaalde indexatie’ op de balans op. Naarmate de pensioenuitvoerende BV pensioen uitkeert mag de werkgever-BV de actiefpost afboeken ten laste van de V&W-rekening. Wiebes heeft in een antwoord in de Tweede Kamer aangegeven dat deze actiefpost in één keer t.l.v. van het resultaat mag worden geboekt indien het pensioen wordt afgekocht of omgezet in een ODV. Wiebes komt hier nu op terug en stelt dat – ook weer o.b.v. het voorgestelde art. 34e, lid 3 Wet VPB – deze actiefpost helemaal niet ten laste van het resultaat mag worden gebracht. Omdat hij dit te ver vindt gaan heeft hij in de novelle een versoepeling aangebracht.

Inhoud novelle
Bij afkoop mag de transitoire actiefpost ‘vooruitbetaalde indexatie’ op de balans van de werkgever-BV in één keer ten laste van het resultaat worden gebracht. Bij omzetting in een ODV mag de transitoire actiefpost ‘vooruitbetaalde indexatie’ gedurende de periode van de omzetting tot leeftijd 87 lineair ten laste van het resultaat worden afgeboekt. Deze tegemoetkomingen gelden alleen in de gevallen waarin een dergelijke actiefpost al in de aangifte VPB was opgenomen vóór 20 september 2016.

Als de pensioenopbouw in 2016 en in de maanden dat in 2017 nog opbouw mogelijk is, meer dan 150% hoger was dan in 2015, kan het boven die 150% uitkomende gedeelte van de pensioenopbouw 2016/2017 niet worden afgekocht of omgezet in een ODV (art. 38q). Gebeurt dit toch, dan leidt dit tot loonheffing over de WEV van dit bovenmatige deel en tot verschuldigdheid van revisierente. In het oorspronkelijke voorstel was het percentage 125% uitgaande van opbouw tot en met 2016.

Beoogde datum in werkingtreding: 1 april 2017
Volgens de planning stemt de Tweede Kamer op 9 februari over de novelle en de Eerste Kamer uiterlijk op 7 maart. Als dit lukt kan de wet op 1 april in werking treden. Op grond van de delegatiebepaling die voorziet in een extra termijn van 3 maanden blijft pensioenopbouw tot 1 juli 2017 mogelijk. Hoewel deze termijn bedoeld is om dga’s meer tijd te geven om pensioenpolissen naar eigen beheer te halen gaan we er vooralsnog vanuit dat deze termijn van 3 maanden ook geldt voor dga’s die geen extern verzekerd pensioen hebben.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.