Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Antwoord belastingdienst op vragen over de beschikbare-premieregeling in eigen beheer
30 september 2014 (update 28 februari 2015)
In mijn blog van 1 september 2014 besteedde ik aandacht aan de status van de beschikbarepremieregeling in eigen beheer. Ik wees daarbij op de onzekerheid over de toepasbaarheid van de door minfin gepubliceerde staffels. Immers in het Besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43 (met de staffels voor 2014) wordt expliciet gesteld dat de aanwijzing niet geldt voor in eigen beheer uitgevoerde regelingen. Inmiddels heeft  het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) in antwoord op mijn vragen bevestigd dat de reguliere 4%-staffel in eigen beheer mag worden toegepast ook als sprake is van intern eigen beheer (werkgever-BV is de pensioenuitvoerder). Dat is fijn want zo is er weer een stukje onzekerheid weggenomen en is duidelijk dat de beschikbarepremieregeling in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Ik geef de vragen en het op 10 september jl. gegeven antwoord hieronder weer.

Vragen

  1. Volgens het Besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43 gelden de daarin goedgekeurde premiestaffels niet voor in eigen beheer uitgevoerde regelingen. Mijn vraag is of deze premiestaffels, en de voor 2015 gepubliceerde premiestaffels, toch zijn toegestaan voor in eigen beheer uitgevoerde beschikbarepremieregelingen;
  2. Is het toegestaan om een beschikbarepremieregeling in intern eigen beheer (pensioenuitvoerder is de werkgever-BV) uit te voeren;
  3. Is het juist dat aan de belastingdienst voorgelegde beschikbarepremieregelingen alleen worden goedgekeurd als sprake is van extern eigen beheer en een daadwerkelijke premiestroom?

Antwoord

“In het Besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M is in bijlage I, in onderdeel 4k het volgende aangegeven:
k. Eigen beheer
De staffels zijn niet of niet zonder meer toepasbaar als het pensioen geheel of gedeeltelijk is verzekerd bij een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB (eigen beheer). In dat geval geldt immers artikel 10c van het UBLB. Dat artikel geeft bijzondere regels voor onder meer het partner-pensioen. Daarnaast kan bij eigen beheer de kostenopslag lager zijn. Ook kan de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid lager zijn of ontbreken. Partijen moeten in die gevallen de premies bijstellen.

Indien de in het besluit gegeven staffels worden gecorrigeerd op de genoemde drie punten was het besluit voor de staffel als bedoeld onder 1 toepasbaar in de eigen beheer situatie. Omdat een dergelijke correctie op individueel niveau, waarbij e.e.a. afhankelijk is van de toezegging, dient te worden beoordeeld heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioen in het verleden geen, generieke aanwijzing voor dergelijke situaties doen uitgaan.

Met de komst van het Besluit van 21 december 2009, nr CPP2009/1487M (met netto staffels), is het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van mening dat uit praktische overwegingen voor een in intern eigen beheer uitgevoerde beschikbare premieregeling in de opbouwfase kan worden volstaan met het beschikbaar stellen van de netto premie op basis van de netto staffels uit bijlage I van het Besluit. Nu een herrekening met betrekking tot de kostenopslag alsmede de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in de netto staffels niet meer aan de orde is, is onderdeel 4k in het besluit op dit punt dan ook als volgt aangepast:

k. Eigen beheer
De staffels zijn niet of niet zonder meer toepasbaar als het pensioen geheel of gedeeltelijk is verzekerd bij een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB (eigen beheer). In dat geval geldt immers artikel 10c van het UBLB. Dat artikel geeft bijzondere regels voor onder meer het partnerpensioen.

Het Besluit van 13 december 2012, nr. BLKB 2012 1761M is een actualisering van het Besluit CPP2009/1487M. Het premie-overeenkomstenbesluit nav de Wet VAP, BLKB2013/43M vervangt, op haar beurt, het besluit van 13 december 2012, nr. BLKB2012/1761M. Hetgeen ik hiervoor uiteen heb gezet geldt in die zin ook voor het besluit BLKB2013/43M. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de aanwijzingen uit het Besluit niet toepasbaar zijn in een eigen beheer situatie (zie ook onderdeel 2.1 van het besluit).

Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. “

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required