Afschaffing pensioen eigen beheer bijna definitief

Goed nieuws voor pensioenadviseurs: Politiek kiest voor ingewikkeld overgangsrecht afschaffing pensioen eigen beheer
24 maart 2016
Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. De opgebouwde rechten blijven uiteraard gehandhaafd maar mogen ook worden afgekocht tegen 70% van de fiscale waarde of tegen de fiscale waarde worden omgezet in een nieuwe vorm van oudedagsvoorziening: het zogeheten “oudedagssparen in eigen beheer” (OSEB). Na invoering zal er binnen het OSEB-kader geen opbouw meer kunnen plaatsvinden. OSEB wordt dus puur een sterfhuisconstructie voor het pensioen in eigen beheer. Dit is min of meer de uitkomst van het overleg dat gisteren plaatsvond tussen de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer en staatssecretaris Wiebes. Binnen enkele weken komt Wiebes met een brief met de nadere invulling waarbij het afwachten is of de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2017 blijft staan. Voor DGA’s die nog geen pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd kan het aantrekkelijk zijn om zich dit jaar nog snel een pensioen toe te kennen.

Afkoop
Eerder opperde Wiebes de mogelijkheid om pensioenrechten in 2017 eenmalig in zijn geheel af te kopen waarbij 80% van de fiscale waarde in de loonheffing wordt betrokken. Om de afkoopregeling extra aantrekkelijk te maken vindt een verlaging van dit percentage plaats naar 70%.

OSEB
Bij de keuze voor OSEB ontstaat er dus door een inbreng van de fiscale waarde van de pensioenrechten een boekhoudkundige OSEB-verplichting op de balans c.q. de fiscale pensioenverplichting op de balans transformeert in OSEB.  Dit komt feitelijk neer op ongesanctioneerd prijsgeven van een gedeelte van de pensioenaanspraken omdat de commerciële waarde hoger is dan de fiscale waarde. Dit betekent een forse vermindering van de dividendklem.

OSEB kan te zijner tijd worden omgezet in een periodieke uitkering bij de BV met een minimale duur van 20 jaar of in een lijfrente bij een bank of een verzekeraar.

Pensioenpolissen
Er zijn nog veel vragen waar de komende tijd duidelijkheid over moet komen. Een belangrijk aandachtspunt zijn de DGA-pensioenpolissen. Veel DGA’s hebben een pensioenregeling waarbij sprake is van een combinatie eigen beheer/verzekeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een eindloonregeling waarbij vanuit eigen beheer het onbepaalde verzekerde gedeelte wordt aangevuld tot het eindloonniveau. In deze situatie kunnen de in eigen beheer opgebouwde rechten niet eenduidig worden vastgesteld. Het is de vraag hoe de omzetting in een OSEB dan vorm kan krijgen. En wat moet er met de pensioenpolis gebeuren? Overhevelen naar eigen beheer? Laten staan bij de verzekeraar?

Dit jaar pensioen toezeggen
DGA’s die nog geen pensioen hebben opgebouwd  en aardig wat dienstjaren hebben zouden er voor kunnen kiezen om dit jaar nog een pensioen toe te zeggen. Zo kan nog een aardige pensioenlast ontstaan terwijl er geen problemen meer zullen optreden in verband met de verschillen tussen fiscale en commerciële waarde van het pensioen. Immers, het pensioen kan gelijk worden afgekocht of een OSEB-transformatie ondergaan. Wanneer de opbouw is gestaakt kan het een overweging zijn om de toezegging dit jaar te doen herleven.

Voorts kan het voor DGA’s met een levensloopregeling de moeite waard zijn om het levenslooptegoed over te hevelen naar de eigen BV en hiermee het toe te zeggen pensioen te financieren.

Ten slotte
De afschaffing van het pensioen in eigen beheer en de invoering van de ingewikkelde overgangsregeling zal eenmalig het nodige werk met zich meebrengen. Maar ik verwacht vanwege de complexiteit van deze operatie nog een na ijleffect van enige jaren.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required