Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans bevat ook pensioenbepalingen

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans bevat ook pensioenbepalingen
2 februari 2019
Op 8 november 2018 is het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend. Het eerdere initiatief-wetsvoorstel met een vergelijkbare strekking is ingetrokken. Doel van het nieuwe wetsvoorstel, zoals in de Memorie van Toelichting staat vermeld, is:

“…  om de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, worden beperkt of beprijsd. Ook beoogt de regering het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Daarom worden in dit wetsvoorstel voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien. Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten”.

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers
Het wetsvoorstel beoogt de arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers gelijk te trekken met die van het eigen personeel van een bedrijf of organisatie. Dit geldt min of meer ook voor het pensioen. Het wetsvoorstel voorziet daarin door de eis te stellen dat voor payrollers een “adequate pensioenregeling” moet gelden. Daarvan is sprake als payrollers dezelfde basispensioenregeling hebben als vergelijkbare werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever van het payrollbedrijf of als payrollers een basispensioenregeling hebben die voldoet aan in een AMvB nader te stellen eisen qua wachttijd, drempelperiode, werkgeversbijdrage en soorten pensioen. Dit betekent dat een en ander zich nog zal moeten uitkristalliseren. Dit geldt des te meer omdat de Tweede Kamer een aantal moties en amendementen heeft ingediend. Dinsdag 5 februari wordt er gestemd over het wetsvoorstel.

De beoogde inwerkingstredingsdatum is 1 januari 2020. Dan zullen payrollbedrijven een adequate pensioenregeling moeten hebben. Wordt vervolgd.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.