Praktische SRA-uitwerking van RJ-uiting 2014-4: kleine aanpassingen

Praktische SRA-uitwerking van RJ-uiting 2014-4: kleine aanpassingen
18 januari 2016 (laatste update 15 januari 2019)
In een blog van 17 februari 2015 besteedde ik aandacht aan de uitwerking die de SRA heeft gegeven aan de RJ-uiting 2014-4 in de praktijkhandreiking pensioen in eigen beheer van 21 januari 2015. Deze handreiking is op 23 december 2015 aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat de tabel met de te hanteren rentes is verfijnd. Ik juich de praktische aanpak van de SRA toe maar ten aanzien van de leeftijdsterugstellingen en de indexatie zou ik kleine aanpassingen willen aanbrengen. Ik vermeld hieronder de SRA-rekenregels en verwerk daarin mijn nuanceringen: [Lees meer…]

DGA-pensioen in de jaarrekening

Praktische SRA-uitwerking van RJ-uiting 2014-4 verdient navolging. Pech voor actuariële alchemisten!
17 februari 2015 (update 26 februari 2015)
Met RJ-uiting 2014-4 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een aanwijzing gegeven voor de commerciële actuariële waardering van het DGA-pensioen in de jaarrekening (zie eerdere notitie). De waardering van het eigenbeheerpensioen dient te geschieden volgens het principe van ‘beste schatting’. En daarmee houdt de raad zichzelf en ons voor de gek. Want een ‘beste schatting’ bestaat niet. [Lees meer…]

RJ-uiting 2014-4

Waardering DGA-pensioen volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving
16 november 2014 (update 27 februari 2015)
Vanaf 2009 kunnen kleine rechtspersonen art. 2:396 lid 6 BW toepassen en de gehele jaarrekening inclusief de waardering van de voorziening voor het dga-pensioen opstellen volgens de fiscale grondslagen. Veel eigen beheer dga-pensioenen worden uitgevoerd in kleine rechtspersonen, die van deze regeling gebruik maken. De nieuwe RJ-uiting 2014-4 ‘Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder’, die de Raad voor de Jaarverslaggeving op 1 april van dit jaar heeft uitgebracht, heeft voor deze groep veelal geen gevolgen.  [Lees meer…]