Pexit-Tool

Pensioen eigen beheer exit. Reken de fiscale gevolgen door met de PExit-Tool!
Op 10 november hebben wij een nieuwe, uitgebreide versie van de PExit-Tool uitgebracht. In deze versie wordt – naast een aantal andere kleine verbeteringen – nu ook de variant doorgerekend waarbij de netto afkoopsom als kapitaal in de BV wordt gestort. Bovendien houdt de tool nu ook rekening met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden in 2022.

Op 1 januari 2017 treedt – onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring – de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” in werking. De DGA met pensioen in eigen beheer moet in 2017 daarom een belangrijke keuze maken: handhaven van het eind 2016 in eigen beheer opgebouwde pensioen of dit pensioen afkopen of omzetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). De PExit-Tool is een in excel ontworpen rekenmodule  die helpt een juiste keuze te maken. De nadruk ligt op het fiscale: welke optie is – onder de gemaakte veronderstellingen – fiscaal optimaal. Uw investering bedraagt slechts € 50 ex BTW.

U kunt de PExit-Tool aanschaffen door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en € 60,50 over te maken naar bankrekeningnummer NL63 RABO 0155 9418 44 ten name van David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen te Enschede o.v.v. PExit-Tool. Zodra wij het bedrag hebben ontvangen ontvangt u de tool en de bijbehorende factuur per ommegaande.

Hieronder treft u een beschrijving van de tool aan en hier kunt een voorbeeldrapportage zien.

Opzet PExit-Tool
De PExit-Tool berekent (de contante waarde van) de netto inkomens in de verschillende keuzevarianten op de keuzedatum. De keuzedatum is de veronderstelde datum waarop het pensioen wordt afgekocht of omgezet in een ODV of men er voor kiest het pensioen te handhaven. Daarbij houdt de tool er rekening mee of er in de BV wel of niet sprake is van onderdekking door te berekenen hoeveel vermogen er op keuzedatum nodig is om het opgebouwde pensioen in de toekomst uit te kunnen uitkeren. Indien het benodigde pensioenvermogen lager is dan het door u opgegeven beschikbare vermogen is sprake van onderdekking. Is er onderdekking en zal die situatie in de toekomst zo blijven dan wordt de opgegeven uitkeringsduur van het pensioen en eventueel ook die van de ODV-uitkeringen verkort.

Handhaven pensioen
De PExit-tool berekent de contante waarde van het netto-pensioen op de keuzedatum. Het netto pensioen is de bruto pensioenuitkering verminderd met de marginale belastingheffing over die uitkering. De marginale heffing stellen we vast door de totale LB/IB-heffing over AOW, overig opgegeven inkomen en EB-pensioen te berekenen en daarop de belasting in mindering te brengen die zou zijn verschuldigd indien geen sprake zou zijn van EB-pensioen.

Om tot een zuivere vergelijking te komen is van belang rekening te houden met de eventuele VPB-besparing. Oprenting van de fiscale pensioenvoorziening, indexatie ed. gaat ten laste van fiscale winst in de BV – als daar sprake van is – en leidt tot VPB-besparing. De tool berekent de contante waarde van de VBP-besparing en veronderstelt dat deze contante waarde als dividend wordt uitgekeerd. Het fictieve netto dividend tellen wij op bij de contante waarde van het netto pensioen. Het totale bedrag is het voor de vergelijking relevante bedrag.

Aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV)
De PExit-tool berekent de hoogte van de ODV-uitkeringen en de contante waarde van de netto-ODV-uitkeringen op de keuzedatum. Tevens wordt – op dezelfde wijze als bij Handhaven pensioen – rekening gehouden met de eventuele VPB-besparing als gevolg van oprenting van de ODV-voorziening.

Afkoop
De tool berekent de netto afkoopsom. Daarbij kunt u rekening houden met middeling. Tevens kunt u aangeven welk deel van de netto afkoopsom in box 3 wordt belegd of dat de BV de netto afkoopsom als TBS-vordering schuldig blijft. De contante waarde van de netto rendementen uit hoofde van de box 3 belegging of de TBS-vordering wordt als voordeel bij de netto afkoopsom opgeteld. Ook de variant dat de netto afkoopsom als kapitaal in de BV wordt gestort wordt doorgerekend. Daarbij geldt de veronderstelling dat het behaalde rendement na heffing van VPB direct als dividend wordt uitgekeerd. De contante waarde van de netto dividenden wordt dan als voordeel bij de netto afkoopsom opgeteld.