BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Pensioenakkoord: iedereen een beschikbarepremieregeling

18 juni 2019


Op 5 juni  kwamen kabinet en sociale partners het PrincipePensioenakkoord  2019 overeen. Nu de FNV op 15 juni jl. heeft ingestemd is het Pensioenakkoord definitief. De belangrijkste punten zijn dat de AOW-leeftijd de komende jaren niet zo snel zal stijgen en dat vanaf 2022 (?) iedere werknemer pensioen gaat opbouwen in een beschikbarepremieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie. Hieronder vatten wij het akkoord kort samen. [Lees meer…]

Hof Amsterdam: Slordige lening van stamrecht-bv aan DGA leidt tot belast stamrecht

13 juni 2019

Een DGA heeft in 2011 zijn ontslagvergoeding ad € 130.000 als stamrecht laten onderbrengen bij een stamrecht-BV. Belanghebbende is een in 2011 opgerichte stamrecht-bv. In 2011 neemt hij het gehele bedrag onder de noemer ‘lening’ in termijnen op. Een overeenkomst van geldlening wordt (pas) in 2013 opgemaakt naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingesteld bedrijfsonderzoek. De inspecteur stelt dat het stamrecht in 2011 is afgekocht en heft daarom over 2011 loonbelasting na. Hof Amsterdam stelt de inspecteur in het gelijk. [Lees meer…]

Besluit: pensioenverrekeningslijfrente bij echtscheiding mag nu ook bancaire lijfrente zijn

12 juni 2019

De pensioenverdeling bij echtscheiding is wettelijk geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (N.B. Er is nieuwe wetgeving op komst). Het is mogelijk af te wijken van deze wet. Zo kan de vereveningsgerechtigde afzien van het recht op pensioenverevening en ter compensatie een recht krijgen op een lijfrente waarvan de premie wordt betaald door de pensioengerechtigde ex-echtgenoot. De lijfrentepremie die de pensioengerechtigde betaalt is fiscaal aftrekbaar als onderhoudsverplichting (zie art. 6.6 Wet IB 2001). De lijfrente waar de andere ex-echtgenoot recht op krijgt valt onder het reguliere lijfrenteregime. Er vindt bij hem of haar belastingheffing plaats als de lijfrente-uitkeringen ingaan. Deze zogeheten pensioenverrekeningslijfrente kan in bepaalde situaties een interessant alternatief vormen voor de wettelijke standaard pensioenverdeling. De pensioenverrekeningslijfrente kan wettelijk gezien alleen bij een verzekeraar worden ondergebracht en niet bij een bank. Maar inmiddels wordt in het nieuwe lijfrentebesluit van 16 mei jl. goedgekeurd dat een pensioenverrekeningslijfrente ook een bancaire lijfrente mag zijn. [Lees meer…]