Veel foute pensioenberekeningen

Veel foute pensioenberekeningen eigen beheer door verkeerde toepassing VPL-overgangsbepaling
5 juni 2015
Met ingang van 2006 hebben veel DGA’s hun pensioen aangepast aan VPL. Daarbij is de pensioenleeftijd gewijzigd van 60 in 65. De tot 2006 opgebouwde rechten met pensioenleeftijd 60 blijven daarbij (deels) gehandhaafd op grond van een overgangsbepaling die als volgt luidt:

“Reeds opgebouwde aanspraken op basis van de in het verleden gedane toezegging(en) blijven gehandhaafd, voor zover de reeds opgebouwde aanspraken – op ingangsdatum van deze overeenkomst – uitstijgen boven de opgebouwde aanspraken op grond van deze overeenkomst.”

Deze overgangsbepaling wordt niet altijd goed toegepast. Ik zal dit illustreren aan de hand van een voorbeeld. Van belang is dat het pensioen met  pensioenleeftijd 65 o.b.v.  de vanaf 2006 geldende pensioenbrief in beginsel wordt berekend over de gehele diensttijd:

Voorbeeld
DGA (man) geboren 01-01-1960
Partner (vrouw) geboren 01-01-1963
Datum in dienst 01-01-1990
Datum pensioentoezegging 01-01-2000
Pensioendatum tot 2006 01-01-2020
Pensioendatum vanaf 2006 01-01-2025
Salaris tot en met 2008 € 50.000
Salaris vanaf 2009 € 75.000
Berekeningsdatum 31-12-2013


Foute uitwerking
Tot 2006 opgebouwde rechten  met pensioenleeftijd 60:
15 x 2% x (€ 50.000 salaris -/- € 16.587 AOW-franchise) =
€ 10.692 (OP en 70% PP)
Overbruggingspensioen € 7.940

Van 2006 tot en met 2013 opgebouwde rechten  met pensioen-leeftijd 65:
8 x 2% x (€ 75.000 salaris -/- € 19.301 AOW-franchise) = € 8.912

De fiscale waardering pensioenverplichting bedraagt per ultimo 2013 € 237.971 (zie bijlage). Voor alle duidelijkheid merk ik op dat de berekening –  softwaretechnisch bezien – an sich niet onjuist is. De berekening sluit alleen niet aan bij de overgangsbepaling.

Juiste uitwerking
Omdat het salaris is gestegen dient te worden beoordeeld of het pensioen o.b.v. de dienstjaren tot 2006 hoger uitvalt dan het tot en met 2005 opgebouwde ouderdomspensioen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn:

15 x 2% x (€ 75.000 salaris -/- € 19.301 AOW-franchise) =
€ 16.710

Dus welke rechten stijgen uit boven de aanspraken o.g.v. de vanaf 2006 geldende pensioenbrief? Dat is het overbruggings-pensioen ad € 7.940 en het ouderdomspensioen ad € 10.692 dat ziet op de periode van leeftijd 60 tot 65. Deze rechten kunnen bij elkaar worden opgeteld zodat de te handhaven aanspraken een tijdelijk ouderdomspensioen van € 18.632 behelzen.

Daarnaast is er per ultimo 2013 sprake van een over de gehele diensttijd opgebouwd ouderdomspensioen (incl. 70% partner-pensioen) met pensioenleeftijd 65 van:

24 x 2% x (€ 75.000 salaris -/- € 19.301 AOW-franchise) =
€ 26.736

De fiscale waardering pensioenverplichting bedraagt per ultimo 2013 € 296.632 (zie bijlage). Dat is dus € 58.661 hoger.

Indien men vast blijft houden aan de foute uitwerking betekent dit dat feitelijk pensioenaanspraken worden prijsgegeven. Dit betekent dat de gehele aanspraak wordt belast waarbij de heffing wordt vermeerderd met 20%-revisierente.

 David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required