Onverwacht uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Onverwacht uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
24 december 2016
Op 20 december jl. zou de Eerste Kamer stemmen over de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’, een hamerstuk zo was de verwachting. Echter, vlak voor de stemming stuurde staatssecretaris Wiebes een ijlbrief naar de Eerste Kamer met het verzoek de stemming over de ‘Wet uitfasering PEB’ uit te stellen. Aan dit verzoek is gehoor gegeven. Aanleiding was een bericht in de Telegraaf over een vermeende ‘miljardenstrop’.

Extra indexatielast en miljardenstrop
De dreigende miljardenstrop zou zijn oorzaak vinden in een antwoord dat Wiebes in de Eerste Kamer gaf. Hieruit zou blijken dat er ingeval van afkoop of omzetting van het pensioen in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) in een keer een indexatielast kan worden genomen. Het gaat om de situatie dat sprake is van intern eigen beheer (werkgever-BV is pensioenuitvoerder). Ter verduidelijking een voorbeeld.

Stel de fiscale balanswaarde eind 2016 is € 100.000. Rekening houdend met de indexatieverplichting zou de waardering € 150.000 bedragen. Als het pensioen op 1 januari 2017 wordt afgekocht zou o.b.v. bovengenoemd antwoord van Wiebes dus een extra last van €50.000 kunnen worden genomen bij afkoop of omzetting. Als veel dga’s deze mogelijkheid zouden benutten zou de staat miljarden aan VPB-opbrengsten derven. Maar ik zet hier mijn vraagtekens bij. Aan de hand van een ander voorbeeld leg ik uit hoe het volgens mij zit:

Voorbeeld
De fiscale waardering van het EB-pensioen van een dga bedraagt € 600.000 en de WEV € 1.300.000. De dga zal het pensioen afkopen of omzetten in een ODV. Daartoe dient hij eerst het pensioen af te stempelen tot het niveau van de fiscale waardering. De dga geeft dus zodanig prijs dat de WEV van het verlaagde pensioen 600.000 bedraagt. Het verlaagde pensioen bedraagt € 23.077 (€ 600.000/€ 1.300.000 x €50.000). De fiscale waardering van dit verlaagde pensioen is € 276.924 (€ 23.077/€ 50.000 x € 600.000) en de WEV dus € 600.000. Dit betekent een fiscale vrijval van € 323.076 (€ 600.000 -/- € 276.924). De indexatieverplichting die in de prijsgeven rechten zat begrepen komt fiscaal niet tot uitdrukking omdat die verplichting er niet meer is. Bij afkoop of omzetting mag je van de oorspronkelijke fiscale waardering van € 600.000 uitgaan (NB. Dit staat niet zo scherp in de wettekst). Blijkbaar neem je bij afkoop of omzetting het verschil tussen € 600.000 (WEV) en € 276.924 (fiscale waardering verlaagd pensioen) weer als last waardoor de eerder genoemde vrijval van € 323.076 geheel wordt gecompenseerd. Per saldo heb je dan geen extra last. Ik vraag me dus af of ‘het probleem’ van extra lastenneming bij intern eigen beheer, dat tot uitstel van de wet heeft geleid, wel echt een probleem is. Overigens zou je die extra last wel kunnen creëren door de verplichting naar een andere bv over te dragen.

Wat nu?
Wiebes gaat het ‘gat’ via een novelle repareren. Deze novelle moet zowel door de Tweede als de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Deze goedkeuring gaat dit jaar niet meer plaatsvinden. De wet zal dus in de loop van 2017 – precieze datum is onbekend – in werking treden. Uit een Vraag & Antwoord van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst van 22 december jl. blijkt dat de wet geen terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 zal hebben. Dit betekent dat er voorlopig geen uitfaseringsactie kan worden ondernomen c.q. geen afkoop of omzetting in een ODV kan plaatsvinden.

Wordt vervolgd!

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

 

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required