DGA-pensioen 2015

Aanpassing DGA-pensioen 2015: Stop met eindloon!
2 december 2014 (update 27 februari 2015)
Met ingang van 2014 is de fiscale pensioenopbouw versoberd en de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 (VAP). Naar aanleiding van deze VAP-wetgeving zijn er belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van het DGA-pensioen in eigen beheer: pensioenopbouw staken of pensioenopbouw voortzetten. Voortzetting van de pensioenopbouw o.b.v. eindloon maakt het DGA-pensioen nodeloos ingewikkeld. Spijtoptanten die per 2014 voor eindloon hebben gekozen krijgen snel een herkansing. Per 1 januari 2015 vindt wederom een versobering van het fiscale pensioenkader plaats. Dit is dus een prima gelegenheid voor adviseurs om de DGA alsnog te laten overstappen op middelloon (of beschikbarepremieregeling) of toch de pensioenopbouw te staken.

Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen(VMO)
Op 1 januari 2015 treedt de Wet VMO in werking. Dit betekent onder andere een verlaging van de opbouwpercentages (eindloon van 1,9 naar 1,657%, middelloon van 2,15 naar 1,875%) en een beperking van het pensioengevend salaris tot € 100.000. Dit is een tweede belangrijke wijziging in korte tijd. Immers, dit jaar is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Deze wet voorzag in een verhoging van de fiscale pensioenleeftijd van 65 naar 67 en een verlaging van de opbouwpercentages (eindloon van 2 naar 1,9%, middelloon van 2,25 naar 2,15%).

Pensioenleeftijd 67?
Het was en is nog steeds niet verplicht om de pensioenleeftijd naar 67 te verhogen. Pensioenopbouw o.b.v. een lagere pensioenleeftijd is toegestaan (klik voor de voorwaarden voor de jaren 2014 en 2015). Uit oogpunt van eenvoud verdiende het de voorkeur de pensioenleeftijd in 2014 te handhaven (op 60 of 65) en over te stappen op een middelloonregeling (zie hierna). Er hoeft dan in de pensioenberekening 2014 geen actuariële herrekening naar 67 plaats te vinden. Bovendien wordt vrijval van de pensioenverplichting, die vaak optreedt bij uitstel, voorkomen.

Staken pensioenopbouw
Veel DGA’s hebben de pensioenopbouw gestaakt m.i.v. 2014. Een belangrijke reden daarvoor was de fiscale dividendtoets: de fiscus stelt zich op het standpunt dat in de BV de commerciële waarde van het pensioen,  berekend op basis van zware verzekerings-tarieven, aan middelen aanwezig moet zijn. M.a.w. de dekkingsgraad moet minimaal 100% zijn. Is de dekkingsgraad lager dan 100% – vaak is dat zo – dan mag de BV geen dividend uitkeren.

Een andere reden om de pensioenopbouw al dan niet tijdelijk te staken zijn de plannen om pensioen in eigen beheer af te schaffen (per 2016?). Waarom pensioen in eigen beheer voortzetten of starten als het binnenkort toch wordt afgeschaft is dan de gedachte. Het kan een overweging zijn om die plannen af te wachten alvorens de pensioenkerstboom weer op te tuigen.

Voortzetten pensioenopbouw
Wordt er toch voor gekozen de pensioenopbouw voort te zetten dan beter niet o.b.v. eindloon. Bij elke wijziging van het fiscale pensioenkader dient in een eindloonregeling een knip te worden gemaakt waarbij een excedent dient te worden vastgesteld. Dit was zo in 2004 (Witteveen-excedent), in 2006 (VPL-excedent), in 2014 (VAP-excedent) en nu weer per 2015 (VMO-excedent). Dit knippen maakt de pensioenregeling  nodeloos ingewikkeld. In een middelloonregeling kunnen wijzigingen veel makkelijker worden opgevangen. Dit laatste geldt ook voor de beschikbarepremie-regeling in eigen beheer (zie Notitie 2, 1 september 2014 en Notitie 7, 30 september 2014).

Ook als men een zo hoog mogelijk pensioen nastreeft  is de eindloonregeling vaak niet de meest voor de hand liggende keuze. Dit geldt des te meer nu het pensioengevend salaris met ingang van 2015 wordt beperkt tot € 100.000 en de AOW-franchise 2015 voor eindloonregelingen hoger is dan voor middelloonregelingen:
€ 20.921 versus € 18.489 (zie ook Notitie 3, 3 september 2014).

Als in 2014 per abuis de pensioenopbouw is voortgezet o.b.v. eindloon dan valt het te overwegen om in 2015 over te stappen op middelloon (of beschikbarepremie) of zelfs middelloon met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 in te voeren. Dat zou de eenvoud van de regeling ten goede komen.

Aanpassing 2015 via addendum
Bij de aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2015 zal een addendum in veel gevallen kunnen volstaan. Indien de statuten van de BV daar in voorzien is eerst een AvA-besluit nodig dat wordt vastgelegd in notulen AvA. En als men alsnog de pensioenopbouw met ingang van 2015 wenst te staken kan eveneens worden volstaan met een addendum. Voor de overstap van eindloon naar middelloon of beschikbarepremie is uiteraard wel een nieuwe pensioenovereenkomst nodig.

Ten slotte
Premievrije en ingegane pensioenen behoeven geen aanpassing aan VMO.

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required