Deadline uitfasering PEB is 1 april 2017

Deadline uitfasering PEB verschoven naar 1 april 2017
13 december 2016
Op 1 januari 2017 treedt de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ in werking. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat vanaf dat moment pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk zou zijn. En ook DGA-pensioenpolissen zouden vanaf dat moment niet meer naar eigen beheer kunnen worden overgedragen. Via een nota van wijziging is echter een delegatiebepaling aan de wet toegevoegd die het mogelijk maakt om eigenbeheerlichamen nog tot 1 april 2017 toe te laten als pensioenuitvoerder. Daardoor is het fiscaal toegestaan om tot 1 april pensioen in eigen beheer op te bouwen en tot die datum pensioen van een professionele verzekeraar naar eigen beheer over te hevelen. DGA’s die momenteel nog pensioen in eigen beheer opbouwen hoeven dit jaar dus nog niet notulen AvA en een addendum op de pensioenoveenkomst op stellen waarin de staking van de pensioenopbouw wordt vastgelegd. Hiervoor is nog tot 1 april de tijd. Dit laat onverlet dat de afkoop of omzetting in een ODV vanaf 1 januari kan plaatsvinden als de opbouw eerder wordt gestaakt of reeds is gestaakt.

Hieronder geef ik de relevante passage weer uit de parlementaire toelichting op de nota van wijziging:

“In de brief waarmee deze nota van wijziging naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, is toegezegd dat een extra periode van drie maanden, beginnend op 1 januari 2017, zal worden gegeven, waarin de eigenbeheerlichamen nog als toegelaten aanbieders van een fiscaal gefaciliteerd pensioen kunnen optreden. Daarbij wordt het onder meer mogelijk gemaakt om – desgewenst – vóór 1 april 2017 een extern verzekerd deel van een PEB over te dragen naar het eigenbeheerlichaam. Ook wordt met de extra periode voorkomen dat dga’s die niet vóór 1 januari 2017 de noodzakelijke besluiten in een aandeelhoudersvergadering hebben genomen, vastgelegd en uitgevoerd, vanaf 1 januari 2017 direct met een fiscaal belaste pensioenaanspraak ter hoogte van de waarde in het economische verkeer van het PEB geconfronteerd worden. Onderhavige nota van wijziging geeft gevolg aan de hiervoor genoemde toezegging door een delegatiebepaling aan het voorstel van wet toe te voegen, waarmee de Minister van Financiën de mogelijkheid heeft om onder het stellen van nadere regels een extra periode te geven voor het afronden van de noodzakelijke handelingen. Daarbij zal bijvoorbeeld worden bepaald hoe in deze extra periode wordt omgegaan met een (eventuele) doorlopende opbouw van de pensioenaanspraak tijdens deze periode en hoe in dat geval de afkoopwaarde, bedoeld in artikel 38o, tweede lid, van de Wet LB 1964, zal worden bepaald.” (Nota van wijziging, TK 2016-2017, 34 555, nr 6, blz. 4)

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required