Fusie en pensioen

Bij fusies kunnen ingewikkelde pensioenproblematieken ontstaan. Het voert te ver om daar hier over uit te weiden. We stippen kort een aantal zaken aan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsfusie (activa/passiva transactie c.q. overgang van een onderneming), aandelenoverdracht en juridische fusie/splitsing.

Overgang van een onderneming
Bij de overgang van een onderneming gaan alle rechten en verplichtingen van rechtswege over op de verkrijger. Dit betekent dat de verkrijger de pensioenregeling van het overgenomen personeel in beginsel moet voortzetten. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn:

  1. de pensioenregeling van de verkrijger gaat gelden voor de werknemers van het overgenomen bedrijf. Het kan hier ook gaan om een verplichtgesteld BPF;
  2. cao verkrijger wijkt af van de regel dat bestaande pensioenregeling overgaat naar de werkgever.

Mag het pensioen van overgenomen werknemers verslechteren na een fusie? Kan het pensioencontract met een verzekeraar van de overgenomen onderneming na een fusie worden opgezegd? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die bij een fusie kunnen rijzen. Vragen waarvoor u bij ons terecht kunt.

Aandelenoverdracht
In beginsel heeft een aandelenoverdracht geen gevolgen voor de pensioenrechten van werknemers tenzij er een wijziging in de werkingssfeer van een cao of een BPF optreedt. Deze situatie kan zich voordoen indien de onderneming, waarvan de aandelen worden overgenomen, door die overdracht niet meer tot een bepaalde groep behoort. Het verbreken van het groepsverband kan er ook toe leiden dat het pensioencontract automatisch wordt beëindigd door de pensioenuitvoerder. De onderneming moet dan op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder of een nieuw contract bij dezelfde uitvoerder sluiten.

Juridische fusie/splitsing
In beginsel heeft een juridische fusie/splitsing geen gevolgen voor de pensioenrechten van werknemers. Maar ook hier geldt dat een wijziging in de werkingssfeer van een cao of een BPF kan optreden of dat er gevolgen zijn voor bestaande pensioencontracten met pensioenuitvoerders.